facebook

Środa
16 Października 2019

Imieniny: Florentyny, Gawła

Rozmiar tekstu:

  USTAWA O PPP
Obecnie obowiązująca Ustawa o PPP (z roku 2009) zastąpiła pierwszą ustawę o PPP (z roku 2005). Ma ona ramowy charakter, który zakłada, iż ustawa przedstawiając odpowiednie narzędzia do realizacji przedsięwzięć, stanowi równocześnie spójną całość z innymi ustawami. A przynajmniej zgodnie z założeniami twórców taką całość stanowić powinna. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie PPP (art.1 ust.2), PPP można określić jako wspólną realizację przedsięwzięcia, opartą na podziale zadań i ryzyka pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego.

Ustawy o PPP można pobrać tutaj.

Tekst Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi mozna pobrać tutaj.

  Baza Projektów PPP
Baza zawiera ponad 500 aktualnych rekordów dotyczących projektów PPP, na różnych etapach (od pomysłu, poprzez wybór doradców, analizy wstępne i wybór partnera prywatnego, aż do fazy realizacji). Jako jedyna w Polsce, Baza PPP, jest codziennie aktualizowana przez specjalnie powołany do tego Zespół!

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i korzystania z Bazy PPP.
Rejestrując się uzyskujesz:
  • Dostęp do najbardziej aktualnych informacji o planowanych i realizowanych projektach PPP w Polsce.
  • Dane kontaktowe do konkretnych osób zajmujących się przygotowywaniem i zarządzaniem projektami PPP ze strony podmiotu publicznego.
  • Informacje o tym jakie firmy prywatne są zainteresowane poszczególnymi postępowaniami przetargowymi PPP.
  • Pomoc profesjonalnego opiekuna, w razie potrzeby pozyskania jeszcze bardziej szczegółowych informacji.
Bazę można łatwo przeszukiwać dzięki funkcji filtrowania (województwo, sektor, status, wartość).
Dostępna pod adresem:
http://bazappp.pl/

  CENTRUM PPP
Fundacja Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest niezależną organizacją pozarządową typu non-profit, powołaną w 2008 roku.

Fundacja stawia sobie za cel zaspokajanie ważnych potrzeb publicznych m.in. dzięki stosowaniu dostępnych i efektywnych narzędzi.


  ZAŁOŻYCIELE I PODMIOTY WSPIERAJĄCE
Założycielami Centrum PPP są: banki, kancelarie prawne, firmy doradcze, przedsiębiorstwa, regionalne agencje rozwoju, fundacje, związki, izby i stowarzyszenia gospodarcze - łącznie ponad 40 podmiotów prywatnych i publicznych, które są zainteresowane przełamywaniem marazmu, jaki panuje w Polsce w zakresie przygotowania inwestycji publiczno-prywatnych w przedmiocie świadczenia usług publicznych.
Obok Fundatorów, z Centrum PPP współpracują także inne podmioty zainteresowane rozwojem formuły PPP w Polsce.

  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA CENTRUM PPP
Działalność Centrum PPP spotyka się z uznaniem opinii publicznej oraz licznych instytucji, czego wyrazem są nagrody i wyróżnienia przyznane Fundacji.

  GRUPY ZADANIOWE
Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego powołało Grupy zadaniowe PPP.
Ich celem jest opracowanie ramowych zasad postępowania przy realizacji przedsięwzięć PPP w poszczególnych obszarach.

  DLA CZŁONKÓW
Login:  
Hasło:  Projekt – Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z konsorcjum Konfederacji Lewiatan z Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno -Prywatnego oraz konsorcjum Związku Miast Polskich ze Związkiem Powiatów Polskich realizuje projekt „Rozwój partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce" zgodnie z porozumieniem nr POWR.02.18.00-00-0096/16 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  CEL CENTRUM PPP
Cele działania fundacji:
  • Promocja idei partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • zachęcanie, głównie podmiotów publicznych, do rozważania możliwości stosowania tego efektywnego narzędzia,
  • wypracowywanie oraz promocja dobrych praktyk w dziedzinie przygotowywania i realizacji projektów PPP,
  • monitoring rozwoju inwestycji w ramach PPP i na tej podstawie przygotowywanie propozycji zmian regulacji prawnych,
  • tworzenie płaszczyzny dialogu między podmiotami publicznymi a partnerami prywatnymi,

  WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI PPP
Centrum PPP współpracuje z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się tematyką Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. W sierpniu 2010 r. podpisano porozumienia o ścisłej współpracy z Ukraińskim Centrum PPP (Ukrainian Public-Private Partnership Development Center) oraz Kazachstańskim Centrum PPP (Kazakhstan Public-Private Partnership Center). 10 czerwca 2012r. została nawiązana współpraca z Czeskim Stowarzyszeniem PPP. W czerwcu 2015 r. nastąpiło podpisanie memorandum z kirgijskim Ministerstwem Gospodarki oraz tamtejszą Agencją Informacji i Promocji. Na bazie tych porozumień nastąpi m.in. wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie stosowania formuły PPP, realizacja wspólnych projektów badawczych w obszarze PPP, organizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych (w tym: szkoleń, seminariów, konferencji i debat itp.), wymiana doświadczeń poprzez migrację specjalistów ds. PPP na czas określony oraz przygotowywanie wspólnych publikacji poświęconych PPP.

  STATYSTYKI PPP

  SZKOLENIA PPP
Centrum PPP prowadzi szkolenia dla indywidualnych podmiotów publicznych i prywatnych w zakresie problematyki partnerstwa publiczno-prywatnego.

Copyright © 2008-2010 Fundacja Centrum PPP | Jesteś 323 osobą na tej stronie | Wykonanie: DCS Agencja Reklamowa
QuestionPro powers business intelligence by providing free customer satisfaction survey templates.