Dwudniowe warsztaty dotyczące przygotowania projektów PPP

Warsztat będzie poświęcony omówieniu zagadnień związanych z przygotowaniem projektów PPP, w tym przeprowadzeniu Oceny Efektywności. Warsztat ma na celu zdobycie praktycznej wiedzy na temat PPP dlatego podczas spotkania odbędzie się wizyta na miejscu realizacji projektu Budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków w Mławie. Przedstawiciele strony publicznej oraz prywatnej podzielą się swoimi doświadczenia zarówno z etapu przygotowania projektu, jak i zarządzania umową.
Warsztat odbędzie się w Mławie, w dniach 23 – 24 listopada 2021 r.
Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do decydentów i osób zainteresowanych tematyką PPP, zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych oraz jednostkach administracji rządowej, planujących realizację przedsięwzięć w PPP.
Warsztat jest realizowany w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER).
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 10 listopada 2021 r. dostępnego na stronie internetowej https://www.ppp.gov.pl/wizyty-krajowe/

Pozostałe aktualności

Dwudniowe warsztaty dotyczące przygotowania projektów PPP