Ocena efektywności

Ocena efektywności

Na zamówienie przeprowadzamy Ocenę Efektywności, którą podmioty publiczne zamierzające realizować przedsięwzięcie w formule PPP są zobowiązane przeprowadzić, zgodnie z art. 3a ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Ocena Efektywności uwzględnia w szczególności zakładany podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiot publiczny i partnera prywatnego, szacowane koszty w całym cyklu życia przedsięwzięcia i czas niezbędny do jego realizacji, a także model wynagradzania partnera prywatnego.

Ponadto, w ocenie efektywności uwzględnić należy:
1. analizę interesariuszy;
2. analizy techniczne;
3. analizy ryzyka;
4. analizy prawne;
5. analizy podatkowe;
6. analizy rynkowe;
7. analiza popytu;
8. analizy ekonomiczno-finansowe;
9. analiza Value for Money;
10. podsumowanie oceny efektywności.

Przeprowadzenie Oceny Efektywności ma pozwolić ocenić efektywność realizacji przedsięwzięcia w modelu PPP, w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób, w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych.

W oparciu o wyniki przeprowadzonej Oceny Efektywności, podmiot publiczny podejmuje ostateczną decyzję co do najbardziej optymalnego modelu, w którym powinno być realizowane zamierzone przedsięwzięcie.

W przypadku zainteresowania taką usługą prosimy o kontakt:
bartosz.mysiorski@centrum-ppp.pl