Statut

Statut Fundacji Centrum PPP

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Centrum PPP”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez osoby wskazane w akcie zawiązania, sporządzonym w dniu 10 lipca 2008 roku przez Agnieszkę Kacprzycką notariusza z Warszawy za numerem repertorium A 3235/2008, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 5

Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

§ 6

Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celami Fundacji są:
1) upowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz innych form współpracy podmiotów prywatnych i publicznych;
2) dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego; 3) opracowywanie zasad tzw. dobrych praktyk w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego;
3) popularyzacja wiedzy o metodzie PPP oraz innych modelach dostarczania usług publicznych we współpracy z sektorem prywatnym;
4) udostępnianie najlepszych wzorców międzynarodowych;
5) opracowywanie standardów (postępowanie przetargowe, wzory dokumentów i umów);
6) monitoring rynku PPP w Polsce (monitoring wpływu realizacji projektów PPP na gospodarkę);
7) stworzenie baz danych (projektów, standardów);
8) proponowanie zmian legislacyjnych w zakresie PPP;
9) promowanie przejrzystości i standardów etycznych.

§ 9

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1) prowadzenie badań i analiz partnerstwa publiczno-prywatnego;
  2) opracowywanie dokumentów, w tym stanu realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego;
  3) organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy nt. partnerstwa publiczno-prywatnego;
  4) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych.
 2. W sytuacji faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów między fundatorem lub członkiem organów Fundacji a Fundacją lub podmiotami współpracującymi z Fundacją lub zlecającymi jej wykonanie określonych prac, fundator lub członek Fundacji, którego dotyczy konflikt obowiązany jest poinformować Fundację o konflikcie w ciągu 14 dni od jego wystąpienia, powstrzymać się od uczestnictwa we wszelkich pracach i działaniach, dotyczących danej sprawy, zachować wszelkie otrzymane informacje w poufności oraz nie korzystać z informacji handlowych będących w posiadaniu Fundacji i dotyczących takiej sprawy ani z dostępu do nich.
 3. Działalność statutowa Fundacji jako organizacji pozarządowej jest działalnością mającą realizować przede wszystkim cele społecznie lub gospodarczo użyteczne, o których mowa w § 8 niniejszego statutu, przez co nie ma na celu osiągnięcia zysku.
 4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, w tym przystępować do spółek oraz innych organizacji pozarządowych działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą jak również być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
 5. Dochody z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej przeznaczone mogą być jedynie na realizację jej celów statutowych oraz na koszty działalności samej Fundacji.

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji jak również wspierać, realizować lub wzmacniać działania organów administracji publicznej w zakresie zadań publicznych ze sfery dotyczącej działalności statutowej Fundacji.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

 1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 611.000,00 (słownie: sześćset jedenaście tysięcy złotych) w całości przekazany przez Fundatorów w częściach:
Jur Gruszczyński15 000 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego15 000 zł
BGN Sollers Polska Sp. z o.o.5 000 zł
BSJP.System Sp. z o.o.15 000 zł
Marcin Bejm15 000 zł
Wadim Kurpias15 000 zł
Deloitte Advisory Sp. z o. o.15 000 zł
Depfa Bank PLC Spółka Akcyjna Oddział w Polsce5 000 zł
Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.15 000 zł
Doradca Consultants Ltd.5 000 zł
EC HARRIS Sp. z o.o.15 000 zł
Egis Projects Polska15 000 zł
Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce15 000 zł
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej5 000 zł
Jaime Fuster Rufilanchas15 000 zł
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach5 000 zł
IDEA! Management Consulting5 000 zł
Agata Kozłowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Investment Support Doradztwo
Gospodarcze Agata Kozłowska
5 000 zł
Kacper Kozłowski15 000 zł
Instytut PPP5 000 zł
Adam Krause15 000 zł
Igor Muszyński15 000 zł
Grażyna Błaszczyk15 000 zł
KPMG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.15 000 zł
Parnter of Promotion Sp. z o. o.15 000 zł
Bank Pekao S.A.10 000 zł
PKPP Lewiatan30 000 zł
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.15 000 zł
PwC Polska sp. z o.o.30 000 zł
Reas Sp.z o.o.15 000 zł
Societe Generale S.A. Oddział w Polsce15 000 zł
Stalexport Autostrady S.A.30 000 zł
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców16 000 zł
Telekomunikacja Polska S. A.30 000 zł
Warbud S.A.30 000 zł
Jolanta Kalecińska – Rossi30 000 zł
Henryk Romańczuk15 000 zł
Wyg International Sp. z o.o.15 000 zł
Veolia Woda Sp. z o.o.15 000 zł
Związek Banków Polskich5 000 zł
Związek Przedsiębiorstw Leasingowych15 000 zł

oraz mienie nabyte przez Fundację w trakcie trwania jej działalności.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 50.000,-złotych ( słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych).

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków i zapisów;
2) subwencji, dotacji i składek członkowskich osób prawnych i fizycznych;
3) zbiórek i imprez publicznych;
4) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych;
5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
6) działalności gospodarczej Fundacji;
7) sponsoringu.

§ 14

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji, dotacji i składek członkowskich mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd – za zgodą Rady Fundacji – składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI

§ 16

 1. Organami Fundacji są:
  a) Rada Fundacji
  b) Zarząd.
 2. Nie można łączyć funkcji członka/członkini Rady Fundacji i Zarządu.
 3. Członkowie i członkinie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami i członkiniami Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, nie mogą też pozostawać w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Członkowie i członkinie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w jej pracach, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością.

§ 17

 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 5 członków/członkiń. Członków i członkinie Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji spośród wyznaczonych reprezentantów i reprezentantek wszystkich podmiotów, które wnoszą roczne składki członkowskie w wysokości co najmniej 18.000 (słownie: osiemnaście tysięcy) złotych.
 2. Członkowie i członkinie Rady Fundacji są powoływani na czas nieokreślony.
 3. Podmioty, które wnoszą roczne składki członkowskie w wysokości co najmniej 18.000 (słownie: osiemnaście tysięcy) złotych mają prawo do wyznaczenia jednego reprezentanta/reprezentantkę w Radzie Fundacji.
 4. Podmioty, które wnoszą roczne składki członkowskie w wysokości co najmniej 36.000 (słownie: trzydzieści sześć) złotych mają prawo do wyznaczenia dwóch reprezentantów/reprezentantki w Radzie Fundacji.
 5. Rada Fundacji może powołać do swojego składu osobę, która nie wpłaciła składki członkowskiej, jeśli uzna jej uczestnictwo w Radzie jako szczególnie ważne z punktu widzenia przedmiotu działalności.
 6. Przewodniczący/a Rady Fundacji w wyjątkowych sytuacjach może wyrazić zgodę na obniżenie składki rocznej lub płatności w ratach dla wskazanego podmiotu.

§ 18

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
  1) odwołania przez Radę Fundacji w związku ze zmianą wyznaczonego reprezentanta, zgodnie z § 17 ust. 2, 3 i 4.
  2) odwołania przez Radę Fundacji w szczególności w przypadku:
  a) nienależytego wypełniania funkcji członka/członkini Rady Fundacji,
  b) naruszenia postanowień Statutu Fundacji,
  c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby, ułomności lub utraty zdolności do czynności prawnych,
  d) braku wpłaty do dnia 31 stycznia każdego roku rocznej składki członkowskiej, o której mowa w § 17 ust. 1-3,
  e) dłuższego niż rok niepełnienia obowiązków członka/członkini lub nieuczestniczenia w dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji i nieusprawiedliwienia nieobecności.
  3) śmierci jej członka/członkini,
  4) złożenia rezygnacji przez członka/członkinię,
 2. Odwołanie, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 następuje w drodze uchwały Rady Fundacji, w głosowaniu tajnym.
 3. Nie stosuje się § 18 ust. 1 pkt 2 lit. d do przypadków, o których mowa w § 17 ust. 5 i 6.

§ 19

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i doradczym Fundacji.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
  1) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków/członkiniom, z zastrzeżeniem § 25;
  2) ustalanie wynagrodzenia dla członków/członkiń Zarządu;
  3) zatwierdzanie rocznego planu działania i budżetu Fundacji oraz długofalowych kierunków działalności Fundacji opracowywanych przez Zarząd;
  4) wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu; opinie Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu;
  5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań finansowych Fundacji i udzielanie absolutorium członkom/członkiniom Zarządu;
  6)kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji i wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, w szczególności poprzez żądanie od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji i dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
 3. Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 20

 1. Członkowie i członkinie Rady Fundacji wybierają spośród siebie przewodniczącego/przewodniczącą oraz fakultatywnie wiceprzewodniczącego/wiceprzewodniczącą.
 2. Przewodniczący/przewodnicząca, a w przypadku nieobecności, wiceprzewodniczący/wiceprzewodnicząca Rady Fundacji są uprawnieni do występowania w imieniu Rady Fundacji w okresach pomiędzy jej posiedzeniami.

§ 21

 1. Pracami Rady Fundacji kieruje jej przewodniczący/przewodnicząca.
 2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy, przy czym członkowie i członkinie Rady Fundacji wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego/przewodniczącą z własnej inicjatywy, z inicjatywy co najmniej 1/2 składu Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu.
 4. Pisemne zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia powinno być przesłane do wszystkich członków i członkiń Rady Fundacji oraz Zarządu minimum 7 dni przed jego datą.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków i członkiń za pomocą dźwięku lub dźwięku i obrazu jednocześnie.
 6. Z głosowania nad uchwałami w trybie pisemnym oraz za pośrednictwem środków zdalnego komunikowania, umożliwiającego porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków i członkiń Rady Fundacji, sporządzony zostanie protokół, który następnie przekazany zostanie do głosowania w celu jego zaakceptowania, co nastąpi za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji, w szczególności przy pomocy poczty elektronicznej.
 7. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie i członkinie Zarządu lub inne zaproszone przez nią osoby.
 8. Przewodniczący/przewodnicząca Rady Fundacji kieruje posiedzeniem Rady Fundacji, udziela głosu, zarządza głosowanie, ogłasza jego wynik i podpisuje treść podjętych uchwał przez Radę Fundacji. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane. Protokół podpisują kierujący posiedzeniem Rady Fundacji.
 9. W przypadku nieobecności przewodniczącego/przewodniczącej na posiedzeniu Rady Fundacji, posiedzeniem Rady Fundacji kieruje wiceprzewodniczący/wiceprzewodnicząca Rady Fundacji lub osoba wybrana spośród członków/członkiń Rady.
 10. Posiedzenie Rady Fundacji w szczególnych sytuacjach może być zwołane 3 dni przed planowaną datą posiedzenia.

§ 22

 1. Z wyjątkiem przypadków określonych statutem, uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego/przewodniczącej.
 3. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego lub elektronicznego, o ile żaden z członków i członkiń Rady nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.
 4. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.

§ 23

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego lub większej liczby członków i członkiń.
 2. Członków i członkinie Zarządu Fundacji powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Funkcję członka/członkini Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§ 24

Powołuje się pierwszy Zarząd Fundacji w składzie:
Irena Herbst – Prezeska Zarządu.

§ 25

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:
  1) śmierci członka/członkini Zarządu,
  2) odwołania przez Radę Fundacji w szczególności w przypadku:
  a) złożenia przez członka/członkinię Zarządu rezygnacji;
  b) nienależytego wypełniania funkcji członka/członkinię Zarządu;
  c) rażącego naruszenia postanowień statutu Fundacji;
  d) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby, ułomności lub utraty zdolności do czynności prawnych;
  e) nie pełnienia obowiązków członka/członkini Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub nieuczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu w danym roku kalendarzowym i nieusprawiedliwienia nieobecności.
 2. Odwołanie członka/członkinię Zarządu, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 2 następuje za zgodą Rady Fundacji podjętą w uchwale w głosowaniu tajnym przy obecności przynajmniej 2/3 członków i członkiń.

§ 26

Pracami Zarządu kieruje Prezes/Prezeska Zarządu.

§ 27

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 28

 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1) określanie struktury organizacyjnej oraz zakresu działania pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym również powoływania jednostek i komórek organizacyjnych;
  2) określanie zasad zatrudniania, zwalniania i wynagradzania pracowników oraz praw i obowiązków pracowniczych zgodnie z Kodeksem Pracy;
  3) określanie polityki związanej z realizowanymi celami Fundacji;
  4) określanie polityki inwestycyjnej i decydowanie o zasadach jej realizacji, w tym polityki zakupu towarów i usług na potrzeby Fundacji;
  5) określanie zasad rachunkowości i planu kont w Fundacji;
  6) określanie wewnętrznego podziału prac członków i członkiń Zarządu Fundacji;
  7) określanie stanowiska Zarządu Fundacji w sprawach mających być przedmiotem uchwał Rady Fundacji;
  8)rozporządzenie prawem majątkowym Fundacji lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających jednostkowo kwotę 50.000,- złotych;
  9) ustanawianie prokurentów lub pełnomocników Fundacji;
  10) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych planów przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia, a także rocznych sprawozdań, o których mowa w § 41 Statutu;
  11) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji;
  12) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  13) ustalanie wielkości zatrudnienia i opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji, o ile obowiązujące przepisy prawa pracy nadkładają obowiązek sporządzenia przez pracodawcę takiego regulaminu,
  14) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
 2. Rozpatrzenia sprawy i przyjęcia uchwały przez Zarząd wymaga się w przypadku:
  1) dokonania rozporządzenia prawem majątkowym Fundacji lub zaciągnięcia zobowiązań przekraczających jednostkowo kwotę 50.000,-;
  2) opracowywania wieloletnich planów działania Fundacji;
  3) opracowywania na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych planów przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia, a także rocznych sprawozdań, o których mowa w § 41 Statutu;
 3. Opracowane przez Zarząd roczne budżety i plany działania Fundacji na kolejny rok kalendarzowy oraz roczne plany przewidujące i uwzględniające politykę inwestycyjną Fundacji na kolejny rok kalendarzowy, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 10, Zarząd przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 31 grudnia, każdego roku poprzedzającego rok którego plany lub budżet dotyczą.
 4. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§ 29

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek/członkini Zarządu jednoosobowo.

§ 30

 1. Każdy członek/członkini Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd uchwały.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków i członkiń Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

§ 31

 1. Członkowie i członkinie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.
 2. Wynagrodzenie członków i członkiń Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.
 3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes/Prezeska Zarządu. Umowy o pracę z członkami i członkiniami zarządu podpisuje przewodniczący/przewodnicząca Rady Fundacji.
 4. Wynagrodzenia dla członków i członkiń Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 32

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes/Prezeska Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji albo innego członka/członkini Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków i członkiń za pomocą dźwięku lub dźwięku i obrazu jednocześnie.

ROZDZIAŁ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 33

Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:
1) Pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
2) Pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – ( PKD 47.99.Z ),
3) Wydawanie książek – ( PKD 58.11.Z ),
4) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)- ( PKD 58.12.Z),
5) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – ( PKD 58.14.Z),
6) Pozostałą działalność wydawniczą – ( PKD 58.19.Z),
7) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność – ( PKD 63.11.Z),
8) Pozostałą działalność usługową w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowaną -( PKD 63.99.Z)
9) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
10) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – ( PKD 70.22.Z),
11) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – ( PKD 72.20.Z),
12) Badanie rynku i opinii publicznej – ( PKD 73.20.Z),
13) Pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną – ( PKD 74.90.Z),
14) Dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – ( PKD 77.40.Z),
15) Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów – ( PKD 82.30.Z),
16) Pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną – ( PKD 82.99.Z),
17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – ( PKD 85.59.B),
18) Działalność wspomagającą edukację – ( PKD 85.60.Z),
19) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców – ( PKD 94.11.Z),
20) Działalność organizacji profesjonalnych – ( PKD 94.12.Z).

§ 34

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania i działają w ramach posiadanych przez nie środków własnych.
 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi.
 4. Decyzję o ustanowieniu zakładu i jego zniesieniu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji. Postanowień § 19 ust. 2 pkt. 6 niniejszego Statutu w tym zakresie się nie stosuje.
 5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatora albo likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
 6. Kierownikiem zakładu może być członek/członkini Zarządu Fundacji lub pełnomocnik Zarządu, upoważniony do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 7. Kierownikiem zakładu jest osoba zarządzająca zakładem pracy, w rozumieniu kodeksu pracy.
 8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 35

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Fundacja prowadzi działalność według opracowanych planów. Działalność gospodarcza Fundacji powinna zapewnić przynajmniej częściowy zwrot poniesionych nakładów (kosztów), a ewentualnie wypracowywany dochód przeznaczony winien być w całości na finansowanie działalności statutowej. Fundacja może także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkość środków na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
 4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
 5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu. Rada Fundacji dokonuje zmian statutu uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 37

 1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§ 38

Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uchwały Rady Fundacji. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o połączeniu z inna fundacją uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.

§ 39

Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków i członkiń Rady Fundacji.

§ 40

 1. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji.
 2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba(y) powołana(e) przez Radę Fundacji.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 8 statutu. Rada Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele, na jaki majątek zostanie przeznaczony.

§ 41

Fundacja składa organowi nadzoru, o którym mowa w § 6 niniejszego Statutu, sprawozdanie ze swej działalności.