Fundusze Europejskie dla lubelskiego

Trwa nabór wniosków na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (Działanie 3.4 – Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne;
Spółki wodne i ich związki;
Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska.
Na co można otrzymać dofinansowanie z #UE:
Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, działania na rzecz efektywności, zaopatrzenie w wodę do spożycia)
Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, działania na rzecz efektywności, zaopatrzenie w wodę do spożycia)
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
-Zbieranie i oczyszczanie ścieków zgodnie z kryteriami efektywności energetycznej

Termin naboru
02.06-03.07.2023 r.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę.

Pozostałe aktualności

Fundusze Europejskie dla lubelskiego